Inici | Serveis | L'equip | Contacte
 


Area Fiscal
- Assessorament preventiu

- Planificació fiscal

- Emissió d'informes i dictàmens

- Assessorament comptable i fiscal en la declaració de l'Impost sobre Societats

- Optimització de crèdits fiscals. Aprofitament d'incentius fiscals

- Planificació i assessorament en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Patrimoni, Transmissions Patrimonials, Successions i Donacions ...

- Preparació de declaracions tributàries: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (I.R.P.F.), Societats, I.V.A, Successions i Donacions, etc.

- Assessorament, planificació, reestructuració i transmissió de patrimonis i empreses familiars

- Assessorament i gestió de fundacions, associacions, federacions esportives i entitats no lucratives

- Planificació i assessorament fiscal per a inversions estrangeres a Espanya.

- Assessorament sobre la optimització fiscal de les inversions a Espanya.

- Aplicació de Convenis de Doble Imposició

- Anàlisi de Balanços, orientació i direcció comptable

- Preparació i/o revisió de comptabilitat

- Outsourcing comptable i administratiu

- Tramitació de consultes davant la Direcció General de Tributs i l'A.E.A.T.

- Altes, baixes i modificacions censals

- Assistència i representació en procediments de gestió, comprovació i recaptació

- Recursos i reclamacions econòmic-administratives contra actes de l'Administració Tributària

- Reclamacions i recursos davant Tribunals nacionals i internacionals

- Auditoria fiscal


  © 2006 Bufete de Mora   Avís Legal
 Barcelona i Girona - Tel: +34 93 215 30 04 - info@bufetedemora.com